O mé maličkosti

Ona Vodnář

9. ledna 2010 v 18:58 | Megan
Velice padnoucí charakteristika mé osobnosti z http://marek.webz.cz/index.htm.

Zvýrazněné je na mě velmi odpovídající ;)

V lásce chová stejně paradoxně jako ve všem ostatním.

Tato dívka má v lásce věrnost pevných znamení, ale také má v sobě netečnost a nedostatek citů vzdušného elementu. Vytvořit s ní šťastný vztah je možné jen tehdy, poskytnete-li jí volnost, aby se mohla věnovat nespočtu zájmů a stýkat se svými přáteli. Nikdy nezkoušejte ji připoutat k plotně nebo k noze postele. Vodnářka se může náhle rozhodnout, že bude studovat balet, meditovat v horách nebo vstoupí do mírových sborů. Vzpomínáte si na pohádku o princezně s dlouhými zlatými vlasy, která žila vysoko ve věži? To je žena Vodnář. Jestliže jí ustřihnete její dlouhé lokny, nezmění se, stejně jako se nezměnila v pohádce. Má jiné sny než vy nebo já. Slyší vzdálené bubnování a jde za hvězdou, kterou většina z nás nikdy neviděla.

Můj život

9. ledna 2010 v 18:23 | Megan
Něco málo z předpovědi o mém životě

DÓMY

9. ledna 2010 v 18:15 | Megan
Tak tady máte pokračování rozboru mé osobnosti dle data narození... Zvýrazněné slova/věty v textu znamenají, že to na mě dosti sedí :-)


Slunce v 2. domě
Zrozenec ztrácí nebo získává prostřednictvím otce, státních orgánů, vlivných lidí. Má sklon vnucovat jiným svoji vůli.

Měsíc v 3. domě
Zrozenec má dobrou paměť, nemá rád rutinu. Je oportunista. Myšlení a řečové vyjádření zrozence bude ovlivňováno emocionálními faktory, které pocházejí z raného dětství a z prostředí rodiny. Je citově snadno oslovitelný, někdy může být rozum sveden emocionálními předsudky. Identifikuje se s idejemi jiných lidí. Má sklon k dennímu snění a k fantaziím. Myšlení a jazyk jsou často ovládány nedůležitými věcmi. Má neukojitelnou zvědavost. Jednotvárná rutina ho rychle unaví. Je v neustálém pohybu.

Merkur v 3. domě
U zrozence jednoznačně převažuje intelektuální nadání. Má zájem a předpoklady o komunikaci všeho druhu. Vyznačuje se originalitou a duševní pohyblivostí. Má schopnost nalézt praktické řešení nejrůznějších problémů.

Saturn v býku, Uran v rybách

9. ledna 2010 v 17:57 | Megan
Saturn v býku

SNAŽÍSE ROZVÍJET: Rozhodnost. Moudrost. Trpělivost. Střídmost a šetrnost.
POTŘEBUJE PĚSTOVAT: Poslušnost. Stabilitu.
CHARAKTER MÁ: Neústupný. Sprostý, skoupý. Lethargický, pochmurný.
POSTRÁDÁ: Spontánnost.
JE MOTIVOVÁN STRACHEM Z: Ekonomické závislosti na někom. Nedostatku zdrojů.

Uran v rybách

PROBOUZÍ: Slitování. Představivost. Pokoru. Ducha sebeobětování. Smyslná přání. Estetickou vnímavost. Náboženské impulsy.
NIČÍ: Materialismus.
ČINÍ VŮLI: Nekoordinovanou.
OVLIVŇUJE DODATEČNÉ CHARAKTERISTIKY: Nejistota. Neuspořádanost. Společenskost.


Vysvětlení pojmů:

Jupiter v panně

9. ledna 2010 v 17:54 | Megan
Jupiter v panně

MÁ NADŠENÍ PRO: Výzkum. Služby. Věnuje příliš pozornosti detailu.
ROZŠIŘUJE SE U NĚHO: Schopnost rozlišování. Technické dovednosti. Bezstarostnost.
MYSL A ROZUM MÁ: Praktický. Koncepční a vědecký. Pedagogický, jasný, analytický, rozšafný.

Má pozitivní vztah k práci a svým bližním poskytuje nepostradatelné služby. Exaktní způsob práce se dostává do konfliktu s pozorností, k detailu. Žádný člověk nemůže věnovat maximální pozornost každé jednotivé stránce rozsáhléoho díla. Z tohoto důvodu může dojít buď k přepracování, nebo určité části záměru nebudou zpracovány odborně. Musí proto zajistit spolupráci jiných osob a delegovat na odpovědnost, nebo rozsah svého podnikání omezit. Vyžaduje maximální poctivost i v maličkostech. Dokáže z množství informací vytřídit pravdu a omyly. Oceňuje dobré pracovní podmínky a za odváděné výkony je vysoce hodnocen a dobře placen. Čistrota a pořádek jsou jeho prvním přikázáním. Zanedbanlý oděv nebo domácnost u něho vyvolávají nelibost.

Vysvětlivky pojmů:

Mars ve střelci

9. ledna 2010 v 17:49 | Megan
Mars ve střelci

MÁ PŘÁNÍ A TOUHY: Impulsivní.
STIMULOVÁNY JSOU: Optimismus. Nadšení. Aspirace. Oportunismus. Argumentativnost. Činnosti venku, v přírodě.
ENERGII MÁ: Spontánně mobilizovatelnou. Nestálou.
METODA JEDNÁNÍ: Spekulativní, zkoumavá, hned je se vším hotový. Inspirovaná něčím. Nesouvislá. Povrchní.
POSTOJE: Upřímné, sportovní, nezávislé. Samolibé.
NEMÁ: Vytrvalost. Stabilitu.

Dokáže být zapáleným bojovníkem za věc, kterou se rozhodne obhajovat. Často je neoblíbený pro horlivost s níž se snaží jiné lidi přesvědčit o pravdivosti svých dogmatických názorů. Dokáže mít vyhraněné vlastenecké postoje. Má slabost pro vojenské přehlídky a vojenskou hudbu. Je schopen jednat z idealistických pohnutek. Podle stupně své inteligence se snaží změnit svět. Miluje sport a hry v přírodě, rád chodí na lov. Chtěl by mít důležité slovo v otázkách práva, filosofie, a vyššího vzdělání. Většinou se ale v tomto ohledu drží tradičních pojetí a dogmat. Touha po dobrodružství často odvádí jeho pozornost od důležitých věcí, o které by se měl starat. Někdy má snahu identifikovat se s vlivnými institucemi, což ho vede k postoji-právo má ten, kdo má moc. Je čestný a otevřený. Má smysl pro slušnost ve sportu a soutěžích. Na druhé straně si herní pravidla rád vykládá po svém.

Vysvětlivky pojmů:

Venuše v kozorohu

9. ledna 2010 v 17:45 | Megan
Venuše v kozorohu

NÁKLONNOST, NÁLADY: Stálé a upřímné. Přetrvávající. Ochranné, plaché. Prozaické. Vyzývavé.
MILUJE: Znamenitost. Zábavu. Rodinný život.
HARMONII HLEDÁ PROSTŘEDNICTVÍM: Rozvíjení samostatnosti. Eliminováním nežádoucích restrikcí.
DISPOZICE: Pozemské. Hledající sám sebe. Melancholické.
Zrozenec nezbytně potřebuje bohatství, aby si zajistil citové bezpečí a vyšší životní standard. Získává ho často sňatkem. Podle jeho názoru se člověk může konec konců zamilovat i do někoho bohatého. Rád se nechává zvát do drahých restaurací a známých zábavních podniků. Na veřejnosti se chová sebevědomě a rezervovaně. Pokládá za nedůstojné veřejně projevovat své city a náklonnost. Nepřístupnost může pramenit i touhy cítit se nadřazeným ostatním. Toto je mu často zazlíváno jako snobismus. Svojí schopností kultivovaného projevu a ovládat se získává hodně sympatií. Obklopuje ho dech osamělosti a něčeho tajuplného, což přitahuje lidi. V umělecké oblasti se může vyznamenat vyhraněným smyslem pro kompozici a strukturu. Má sklon ke klasické hudbě a jiným nadčasovým formám umění.

Vysvětlivky pojmů:

Merkur ve vodnáři

9. ledna 2010 v 17:39 | Megan
Merkur ve vodnáři

MYŠLENÍ: Originální, chytré, abstraktní. Obsažné. Vědecké. Syntetické.
METODA VYJADŘOVÁNÍ: Dialektická, přesná. Příjemná. Duchaplná.
ADAPTABILITA: Nepředvídatelná.
VNÍMÁNÍ: Pronikavé. Dobře trénované.
POSTRÁDÁ: Vřelost. Fantazii.

Myšlení zrozence je přístupné zkušenostem zcela nového typu. Schopnost vidět věci objektivně vede k pravdivému a nezaujatému poznání. Pravdu uznává jako důležité kritérium. Nespoléhá se na tradiční nebo společensky uznávané ideje, jestliže odporují realitě nebo jeho osobním zkušenostem. To je tajemství jeho originality. Má schopnost syntetického myšlení a matematické nadání. Věci dokáže vidět v širších souvislostech a to podporuje formování jeho humanitních postojů, zájem o duchovní rozvoj lidstva. Rád pracuje v kolektivu a vůbec mezi lidmi. Podílí se na aktivitách skupin nebo organizací. Hledá duchovní podněty prostřednictvím přátelství a mezi přáteli.


Vysvětlivky pojmů:

Měsíc v rybách

9. ledna 2010 v 17:34 | Megan
Měsíc v rybách

OSOBNOST: Sentimentální. Imaginativní. Vnímavá. Pasivní. Vlídná, laskavá a nedůsledná. Nevtíravá. Přívětivá.
SCHOPNOSTI: Shovívavost k sobě samému. Společenskost.
CÍTĚNÍ: Hluboké. Stále činné.
INSTINKT, PŘEDSTAVIVOST: Silné a mocné.

Hypercitlivá povaha, která absorbuje myšlenky a pocity druhých lidí. Tato mimořádná ovlivnitelnost dojmy v rovině nevědomí v sobě skrývá nebezpečí psychické zranitelnosti. Živá fantazie zrozence, pokud je včas rozpoznána a usměrňována již v dětství, se může projevit v uměleckém nadání. Hudba. Poezie. Zrozenec je většinou laskavý a soucitný, což vyplývá z jeho sensibility vůči pocitům jiných lidí. Je snadno zranitelný a může být i náladový.Vysvětlivky pojmů:

Slunce ve vodnáři

9. ledna 2010 v 17:28 | Megan
Slunce ve vodnáři

ZÁKLADNÍ ORIENTACE: Lidumilnost. Nezávislost. Originalita.
MOTTO: Já vím.
VĚDOMÝ CÍL: Pravda. Vědění.
SILNÝ SMYSL PRO: Zásady. Altruismus.
VLOHY PRO: Bádání. Koordinování. Syntetizování (spojování). Plánování. Reformování.
POVAHA: Doktrinářská, dbající jen na teorie a nikoli na skutky. Vzdálená. Agnostická. Lidumilná. Perversní, nevypočitatelná. Anarchistická.
POTŘEBA ROZVÍJET: Vřelost a srdečnost. Lidský cit. Praktické schopnosti.

Velký význam má pro zrozence přátelství či partnerství. Ten, koho si zvolí za přítele si může být jistý jeho loajalitou. Zrozenec má občas pocit, že jiní lidé mají pro jeho názory a ideje málo pochopení a cítí se proto uražený. Důsledkem jsou pak diskuse a spory. Není ani afektovaný, ani snob. Má vrozený odpor proti levnému napodobování a proti každé formě pokrytectví. Vyznává princip absolutní rovnoprávnosti. Rád poznává nové lidi a vyměňuje si s nimi názory a myšlenky. Intelekt je výrazný, komunikace probíhá na duchovní úrovni. Touží po materiálních statcích, ale není egoistický. Jeho osobní zájmy spočívají spíše v oblasti duchovní než materiální. Nejlépe se mu pracuje v kolektivu nebo u organizace, která se snaží realizovat nějaký ideál. Při takovéto činnosti dokáže nejlépe uplatnit svoji výbornou paměť, intuici, vědění, lidumilnost a vyjadřovací schopnosti. Zájem a schopnost vcítit se do lidských problémů mu přinášejí úctu a důvěru jeho okolí. Jeho cítění je neosobní a porozumění je racionálně usměrňováno.


Vysvětlivky pojmů/vlastností:

Me and my browser

7. července 2009 v 20:43 | Megan
Tak jsem se opět rozhodla dát sem něco o mně. Vím, že to asi nebude moc zajímavé, ale chtělo se mi to sem napsat.

V dnešním "O mně" se rozepíšu o mém milovaném prohlížeči vyvinutém společností Apple Inc.
Přesně tak, mluvím o prohlížeči Safari 4.


Dříve jsem používala klasický Internet Explorer 7, ale časté chyby mi v něm prostě lezly na nervy. Neustále mi vyskakovaly na liště nejrůznější toolbary, které jsem měla předtím vypnuté, takže jsem se jich musela zbavovat a... to by bylo na dlouho.

Real emotional girl?

16. května 2009 v 23:18 | Megan
Jsem typická vodnářka, tak tu pro vás mám charakteristiku mé osobnosti (a mého znamení...

...ale Alenka si už tak zvykla na samé nevídané věci, že obyčejnský život jí připadal nudný a hloupý.
...myši šup do čaje a kočky do kávy - každý nechť Královnu Alenku třikrát po třiceti pozdraví.

Nejbezpečnější způsob, jak vstoupit do milostného vztahu s ženou ve znamení Vodnáře, je pamatovat si, že se v lásce chová stejně paradoxně jako ve všem ostatním. Tak nebudete zaskočen.

Tato dívka má v lásce věrnost pevných znamení, ale také má v sobě netečnost a nedostatek citů vzdušného elementu. Vytvořit s ní šťastný vztah je možné jen tehdy, poskytnete-li jí volnost, aby se mohla věnovat nespočtu zájmů a stýkat se svými přáteli. Nikdy nezkoušejte ji připoutat k plotně nebo k noze postele. Zeptejte se muže, který to zkusil. Vodnářka se může náhle rozhodnout, že bude studovat balet, meditovat v horách nebo vstoupí do mírových sborů. Vzpomínáte si na pohádku o princezně s dlouhými zlatými vlasy, která žila vysoko ve věži? To je žena Vodnář. Jestliže jí ustřihnete její dlouhé lokny, nezmění se, stejně jako se nezměnila v pohádce. Má jiné sny než vy nebo já. Slyší vzdálené bubnování a jde za hvězdou, kterou většina z nás nikdy neviděla.

About ME

7. května 2009 v 23:47 | Megan
 
 

Reklama
Stálí návštěvníci:Nariel, Silver Rose, Fantasy . Oblíbené odkazy: Valinka, Lowiska